W postępowaniu rozwodowym sąd musi zająć się wszystkimi kwestiami związanymi z naszymi dziećmi. W podejmowanych przez sędziego decyzjach liczyć się będzie wyłącznie ich dobro. Ewentualna wina stron w rozpadzie pożycia małżeńskiego nie ma dla tych rozstrzygnięć żadnego znaczenia. Sama idea jest szlachetna i bardzo słuszna, jednakże w praktyce nie oznacza, że dobro przez nas rozumiane, będzie tak samo postrzegane przez sąd. Rolą adwokata na tym etapie postępowania jest znalezienie płaszczyzny porozumienia zarówno ze stroną przeciwną jak i z sądem, kierując się najlepszym interesem dzieci.

Pamiętajmy, że w kwestiach dotyczących dzieci nie chodzi o wygraną czy przegraną. Rozwód rodziców jest dla nich traumatycznym wydarzeniem. Prowadźmy postępowanie tak, aby je możliwie najlepiej ochronić.   

Władza Rodzicielska

W pierwszej kolejności sąd musi ustalić jak uregulowana zostanie władza rodzicielska obu stron. W dalszej kolejności, sąd ustali miejsce pobytu dzieci, czyli wskaże z którym z rodziców będą przebywali na co dzień. Pamiętajmy, że odebranie władzy rodzicielskiej jest raczej wyjątkiem, jest bowiem skutkiem rażących naruszeń rodzica w stosunku do dzieci. 

Kontakty

Rodzic, u którego dzieci nie przebywają na stałe, ma prawo do zachowania więzi rodzicielskiej. Więź z dziećmi budujemy dając im siebie, stąd częste kontakty rodziców z dziećmi są co do zasady dla jej rozwijania niezbędne. Sąd ureguluje prawo do kontaktów zgodnie z wolą stron, a w przypadku sporu poprosi o pomoc biegłych. Na zgodny wniosek stron sąd nie będzie regulował kontaktów pozostawiając to zagadnienie do rozstrzygnięcia rodzicom. Ważnym jest dążenie do porozumienia w tej kwestii, gdyż częstotliwość i długość spotkań z dziećmi powinny być jak najbardziej naturalne dla danej rodziny, powinny uwzględniać dotychczasowe rytuały rodzica z dzieckiem, których dochowanie obniża poziom zagubienia dzieci. Pamiętajmy także, że prawo do kontaktów jest przede wszystkim prawem dzieci, a nie rodziców. Powinno ono być wykonywane dla zaspokojenia potrzeb dzieci, a nie dorosłych. 


Alimenty 

Dzieci to nie tylko radość, ale też obowiązki. Bycie rodzicem wiąże się z koniecznością zapewnienia im utrzymania. W przypadku rozwodu sąd zasądzi alimenty od rodzica, u którego dzieci na stałe nie przebywają. Alimenty są ustalane w oparciu o dwie wartości:

- usprawiedliwione potrzeby dzieci,
- możliwości zarobkowe obojga rodziców. 

Pamiętajmy, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że sprawa rozwodowa potoczy się dłużej, sąd może zabezpieczyć alimenty już na czas trwania postępowania rozwodowego. Więcej informacji, a także zasady określania wysokości alimentów, znajdują się tutaj.

Adwokacka Spółka Partnerska
Malczewski Stoczczak Matyaszczyk
www.kancelaria-msm.pl