Rozwód to proces. Zarówno z uwagi na czas jakiego wymaga, ale także na formę jaką musi przybrać. Jest to bowiem sformalizowane postępowanie przed sądem. Rozpoczyna je złożenie pozwu o rozwód, a kończy wydanie wyroku rozwodowego. Nie można rozwiązać małżeństwa inaczej jak poprzez uzyskanie orzeczenia sądowego.
Do procesu należy się odpowiednio przygotować. Zarówno w sensie emocjonalnym jak i dowodowym. Należy umieć odpowiedzieć na te pytania, które skieruje w naszą stronę sędzia. 

Jakie są trzy warunki uzyskania rozwodu?

Aby sąd mógł orzec rozwiązanie małżeństwa przez rozwód musi stwierdzić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Innymi słowy chcąc uzyskać rozwód, w postępowaniu sądowym należy wykazać że małżeństwo faktycznie przestało już istnieć. Jak tego dowieść? Otóż przepisy prawa podają trzy przesłanki które muszą zaistnieć, a o które sąd będzie nas pytał:

1. kiedy ustało pożycie fizyczne między stronami?

2. jaka jest więź gospodarcza między stronami, a przede wszystkim czy prowadzą one wspólne gospodarstwo domowe?
3. jaka istnieje wieź emocjonalna między stronami tj. czy osoby te nadal się kochają?

Zaistnienie wszystkich trzech warunków łącznie, to jest brak pożycia fizycznego, brak wspólnego gospodarstwa domowego oraz brak miłości między stronami umożliwiają rozwiazanie małżeństwa. 

Co powinien zawierać pozew o rozwód i gdzie go skierować?

1. Dane adresowe stron:

- imię, nazwisko, adres i PESEL powoda tj. osoby domagającej się rozwodu,
- imię, nazwisko, adres pozwanego tj. współmałżonka.

2. Określenie naszych żądań np.:

- określenia z czyjej winy orzeczenia rozwodu się żąda lub oświadczenia, o woli orzeczenia bez określania winy,
- orzeczenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi,
- orzeczenia o alimentach dla małoletnich dzieci,
- orzeczenia o alimentach dla siebie,
- można żądać ustalenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
- można także żądać eksmisji ze wspólnego mieszkania,
- sąd na zgodny wniosek stron może dokonać podziału majątku.

3. Powinniśmy w treści pozwu opisać przyczyny wystąpienia z pozwem o rozwód, to jest uzasadnić powództwo.

4. Pozew co do zasady składamy do Sądu Okręgowego Wydziału Cywilnego właściwego według ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron. 

5. Załączniki do pozwu:

- odpis pozwu
- oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa
- oryginał skróconego aktu urodzenia małoletniego dziecka
- udokumentowanie dochodów w przypadku orzekania o alimentach
- potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej

Jaki jest koszt pozwu o rozwód?

Od pozwu o rozwód pobierana jest opłata stała w wysokości 600,- zł. Połowę tej sumy sąd zwróci w sytuacji gdy rozwód orzeczony zostanie na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie. Sąd dokona zwrotu 3/4 tej sumy jeśli w toku postępowania zawarta zostanie ugoda przed mediatorem. 

Co się przyczyniło do rozpadu małżeństwa?

W postępowaniu rozwodowym sąd będzie się zajmował przede wszystkim rozwiązaniem małżeństwa. Po ustaleniu, że doszło do rozpadu małżeństwa sąd będzie badał jaka była tego przyczyna. Istnieją dwa podstawowe scenariusze postępowania. 

1. W sytuacji gdy strony są zgodne i nie widzą potrzeby ustalania winnego, sąd z reguły nie będzie dogłębnie wnikał w okoliczności rozpadu związku. Postępowanie takie trwa stosunkowo krótko i nie generuje dodatkowych kosztów. 

2. Gdy jednak choć jedna ze stron zażąda wskazania kto jest winny rozpadowi małżeństwa sąd będzie musiał się tą kwestią zająć szczegółowo. W takim przypadku musimy wykazać  dlaczego doszło do rozpadu małżeństwa i dlaczego dana osoba ponosi za to winę. Postępowanie takie toczy się dłużej i wymaga niejednokrotnie powoływania świadków i zebrania dodatkowego materiału dowodowego. Proces ten siłą rzeczy jest kosztowniejszy od procedury opisanej powyżej. Uzyskując orzeczenie o wyłącznej winie jednej ze stron (choć w praktyce jest to bardzo trudne) poza ustaleniem tegoż faktu przez sąd, uzyskuje się także możliwość otrzymania alimentów.  

Poza wszystkim ważne jest także to, że zgodnie z przepisami prawa, rozwodu nie może domagać się strona wyłącznie winna rozkładowi pożycia małżeńskiego. Może się więc okazać, że kwestia winy będzie miała duże znaczenie dla ostatecznego wyroku. 

Jakie są konsekwencje uzyskania wyroku rozwodowego?

Prawomocne orzeczenie rozwiązania małżeństwa przez rozwód poza najbardziej oczywistą tj. końcem małżeństwa, niesie ze sobą kilka dalszych konsekwencji. 

1. Rozwód oznacza ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej. Od tej chwili strony mają wyłącznie majątki odrębne, zaś majątek wspólny może ulec podziałowi. Strony mogą, lecz nie muszą dzielić dotychczas zgromadzonego majątku. 

2. Po orzeczeniu rozwodu, można także wrócić do swojego poprzedniego nazwiska. Musimy pamiętać aby stosowne oświadczenie złożyć w USC przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku. 

 3. Orzeczenie rozwodu wyłącza dziedziczenie między byłymi małżonkami. 

4. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi spółdzielcze prawo do lokalu (nie własnościowe - lokatorskie), byli małżonkowie powinni w ciągu 1 roku zdecydować, któremu z nich ma zostać ono przyznane.

Adwokacka Spółka Partnerska
Malczewski Stoczczak Matyaszczyk
www.kancelaria-msm.pl